Transport materiałów niebezpiecznych

 • Transport paliw ciekłych: lekki olej opałowy, oleje opałowe ciężkie, olej napędowy, biodiesel, benzyny, olej grzewczy itp.
 • Transport chemii płynnej cysternami chemicznymi jednokomorowymi i wielokomorowymi
 • Transport asfaltów
 • Transport odpadów

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przewozu różnego rodzaju materiałów neutralnych i niebezpiecznych ADR. Jest to potwierdzone wymaganymi kwalifikacjami kierowców w tym zakresie. Pracownicy nasi charakteryzują się wysoką dyscypliną i profesjonalizmem.

Podmioty gospodarcze przewożące towary tzw. „wrażliwe” zostały zobligowane do stosowania zapisów Ustawy o Systemie Monitorowania Drogowego i Kolejowego przewozu towarów. Firma nasza sprawnie korzysta z usług elektronicznych świadczonych przez KAS za pośrednictwem platformy PUESC, co pozwala na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Nasz tabor jest pod stałym nadzorem sytemu GPS, co umożliwia ciągłą kontrolę transportowanego ładunku. W ramach zewnętrznego sytemu lokalizacji (ZSL) gromadzimy i przekazujemy dane geolokalizacyjne środka transportu.

Wszystkie ciągniki w przeważającej mierze pojazdy marki SCANIA spełniają europejskie normy środowiskowe emisji spalin EURO 5. Natomiast cysterny posiadają techniczną możliwość przewozu produktu do 32 000l.

Prace czyszczące

Wykonujemy czyszczenie kanałów, rurociągów, wymienników itp. metodą hydrodynamiczną w zakresie średnic od DN 50 do DN 3000 max. ciśnienie robocze do 1900 bar.

Nasza metoda czyszczenia studni głębinowych łączy dwie metody hydrodynamiczną oraz chemiczną co skutkuje przywróceniem pełnej sprawności studni.

Walka z bakteriami, grzybami, wirusami i zapachami za pomocą nanotechnologi to istota działalności naszej firmy. Stosowanie nanotechnologi daje użytkownikowi szeroką gamę efektów i działań dodatkowych, takich jak hydrofobowość, samoczyszczenie powierzchni, ochrona przed promieniowaniem UV i cieplnym, antystatyczność i inne. Wykorzystujemy fenomenalne właściwości nanosrebra, które posiada agresywną biobójczość, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na organizm ludzki, zwierzęcy oraz środowisko naturalne.

Wykonujemy wszelkie usługi czyszczenia hydrodynamicznego.

Czyszczenie hydrodynamiczne jest technologią wykorzystującą wysoką energię dynamiczną strugi wodnej w procesie usuwania wszelkich obcych osadów powstałych w wyniku produkcji, podgrzewania itp.

Wysokociśnieniowe czyszczenie instalacji przemysłowych wodą do 300 MPa można stosować w wielu gałęziach przemysłu ( petrochemiczny, górniczy, energetyczny, hutniczy, budowniczy, spożywczy ).

Użycie wody pod wysokim ciśnieniem zastępuje stosowane do tej pory metody mechaniczne.

Znajduje to zastosowanie m.in. w:

udrażnianiu i myciu płaszczowo-rurkowych wymienników ciepła, czyszczenia rurociągów i innych instalacji przemysłowych, czyszczenia krat pomostowych, czyszczenia powierzchni betonowych, czyszczenia zbiorników, nawet z bardzo twardych osadów, usuwania betonu bez naruszania zbrojenia.

Dysponujemy urządzeniami podającymi wodę pod ciśnieniem do 3000 bar.

Świadczymy usługi w strefach zagrożonych wybuchem i zakładach o ruchu ciągłym. W naszej ofercie znajduje się również czyszczenie kanalizacji przemysłowej, sanitarnej i deszczowej wraz z inspekcją telewizyjną .Naszym klientom oferujemy skuteczne udrażnianie rur kanalizacyjnych i studzienek o średnicach od 100 do 2000mm. Metoda ta stosowana jest w przypadku konieczności usunięcia szczególnie uciążliwych i trudno dostępnych zanieczyszczeń. Indywidualny dobór odpowiedniego ciśnienia zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo wykonywanej przez nas pracy.

Firma JAMZA sp. z o. o. specjalizuje się w czyszczeniu wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych.

Oferujemy Państwu następujący zakres usług:

 • czyszczenie obrotowych podgrzewaczy powietrza i spalin
 • czyszczenie elektrod zbiorczych w elektrofiltrach
 • czyszczenie komór paleniskowych i ciągów konwekcyjnych
 • czyszczenie absorberów, wymienników ciepła
 • czyszczenie kanałów spalin, lejków elektrofiltrów, pomp popiołu, młynków i zasobników węgla
 • czyszczenie rząpi i osadników
 • czyszczenie zbiorników i silosów
 • czyszczenie instalacji odsiarczania
 • czyszczenie hal, galerii i miejsc trudno dostępnych
 • usuwanie materiałów z tuneli, taśmociągów i instalacji przenośnikowych
 • odkurzaniu obiektów przemysłowych
 • czyszczenie konstrukcji stalowych z trudno usuwalnych zanieczyszczeń betonowych, asfaltów, starych powłok malarskich oraz korozji
 • hydrodynamiczne skuwanie betonu
 • cięcie wodą metalu i innych materiałów w miejscach zagrożonych wybuchem
 • czyszczenie zbiorników po produktach naftowych i chemikaliach
 • wszelkie usługi ładowarką próżniową
 • czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring kanalizacji
 • czyszczenie separatorów
 • czyszczenie wszelkiego rodzaju rurociągów przemysłowych
 • czyszczenie wymienników ciepła i kondensatorów itp.

W naszej ofercie jest również czyszczenie cystern kolejowych, samochodowych i zbiorników paliwowych.

Posiadamy sprzęt i wyposażenie umożliwiające pracę w strefach zagrożenia wybuchem (urządzenia myjące wysokociśnieniowe, wentylatory EX, pompy napędzane sprężonym powietrzem).

System węży wysokociśnieniowych oraz odpowiednich głowic pozwala nam skutecznie udrożnić każdy rurociąg oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Nasza ładowarka próżniowa wykorzystywana jest między innymi do:

 • usuwanie zanieczyszczeń pylistych i sypkich
 • czyszczenie elektrofiltrów i multicyklonów na instalacjach ciepłowni i elektrociepłowni
 • usuwanie żużli i popiołów z jednostek kotłowych
 • czyszczenie skruberów, wymienników ciepła o dużych średnicach
 • usuwanie awarii w cementowniach, zakładach wapienniczych
 • usuwanie zużytych katalizatorów z instalacji przemysłowych
 • czyszczenie osadników w cukrowniach ( po kampanii )
 • usuwanie zużytego węgla aktywnego z instalacji odzysku odpadów
 • usuwanie zwałów zgorzeliny i zendry w hutnictwie
 • odciąganie ciężkich osadów, szlamów i cieczy
 • usuwanie materiałów zalegających w zbiornikach, silosach, kanałach itp.
 • bezpyłowe sprzątanie hut, magazynów, baz logistycznych oraz pasów dróg publicznych
 • likwidacja rozlewisk olejowych
 • usuwanie gruzu z rozbiórek budowlanych oraz remontów wykonywanych na wyższych kondygnacjach budynku
 • czyszczenie kominów, wymienników, taśmociągów i innych trudno dostępnych miejsc
 • załadunek i transport odpadów niebezpiecznych

Samochód ciężarowy wyposażony jest w pompę wodną i próżniową, co pozwala znacznie skrócić czas potrzebny do usunięcia wszelkiego rodzaju materiałów znajdujących się w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie innych urządzeń mechanicznych.

Samochody

Przebieg pracy: studzienki

Remonty i konserwacja

Jesteśmy przedsiębiorstwem specjalizującym się w naprawie i rekonstrukcji wszelkich obiektów budowlanych, a w szczególności: zbiorniki wodne ,baseny, tamy wodne, tunele, jazy, kanały

Iniekcje

 • Uszczelniające: wykonywane na obiektach takich jak: zbiorniki wodne, zbiorniki oczyszczalni ścieków, fundamenty, studnie kanalizacyjne, obiekty podziemne – z zastosowaniem żywic poliuretanowych, żelów akrylowych i zaczynów cementowych.
 • Wypełniające: wykonywane za pomocą żywic i pianek poliuretanowych i zaczynów cementowych
 • Monolityczne: wykonywane za pomocą żywic epoksydowych i akrylowych

Wykonujemy prace w zakresie: wzmacniania i uszczelnianiu górotworu oraz gruntu pod fundamentami, w wykopach i strefach zanurzeniowych, w tunelach i kolektorach. Scalanie spękań w konstrukcjach żelbetowych i betonowych. Uszczelnianie materiałów porowatych, uszczelnianie przepustów rurowych, dopływów wody w przegrodach budowlanych i płytach dennych. Naprawa połączeń w konstrukcjach i wypełnienie spoin pod wodą

Naprawy bezwykopowe kanalizacji

Naprawy konstrukcji żelbetowych

 

Wykonujemy również prace demontażowe i montażowe tzw. prace przygotowawcze podczas postoju remontowego na różnego rodzaju instalacjach np. Instalacji Asfaltów.

Gospodarka odpadami

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Jamza Sp.z o.o posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia tzw. PSZOK na terenie Gminy

Działalność ta polega na przyjmowaniu od mieszkańców gminy odpadów komunalnych, ich segregowaniu, transporcie oraz przekazaniu do wskazanych Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wytwarzanie odpadów

W trakcie wykonywania usługi czyszczenia obiektów przemysłowych bardzo często wytwarzane są odpady technologiczne. Spółka będąc wpisaną do Rejestru Podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego (rejestr BDO nr 000027065) ma możliwość przejęcia takiego odpadu jako podmiot wytwarzający. Na tzw. Kartach Przekazania Odpadu potwierdza jego odbiór i transport.

Transport odpadów po procesach technologicznych

Spółka będąc wpisaną do Rejestru Podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami ,prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego (rejestr BDO nr 000027065) ma możliwość odbioru, transportu i przekazania odpadu powstałego u klienta do utylizacji.